NL|BE
Volg ons op | Linked in twitter twitter Linked in groups

Opleiding tot Master Counselor (post HBO erkend)

De opleiding tot Master Counselor bestaat uit de opleiding tot Master Coach en de Specialisatie Counseling. Gedurende de Specialisatie Counseling worden zowel counseling bij persoonlijke problematiek als bij werkgerelateerde problematiek behandeld.

RESULTAAT
Na afronding van dit derde jaar heeft u zich (verder) bekwaamd in de volgende competenties:

Counselingsvoorwaarden
- contact maken op basis van een beroepshouding van empathie, echtheid, acceptatie, respect.
- gericht zijn op het bevorderen van het autonome functioneren van de cliënt.

Competenties in de aanvangsfase
- in de aanvangsfase kunnen bepalen wat de kern van de problematiek is en of deze geschikt is voor
de counselor, dan wel aanleiding is tot doorverwijzing naar andere beroepsgroepen.
- in nauwe samenwerking met de cliënt een gemotiveerde keuze maken voor doelen, aanpak en
planning van de begeleiding.
- een begeleidingsplan opstellen, waarin doelen (SMART), aanpak en planning worden geconcretiseerd.

Structurerende competenties
- een counselingsgesprek fasegewijs opbouwen:
       * structureren in de tijd per sessie (begin-midden-eind).
       * structureren van een traject van enkele gesprekken in de tijd.

Competenties in de begeleidingsfase
- interventies (op inhouds-, betrekkings- en bestaansniveau) -binnen een counselingstraject-
beredeneerd afstemmen op fase, en behoeften van de cliënt.
- verschillende (directieve en non-directieve) benaderingen, methodieken en technieken beheersen en
gemotiveerd kunnen kiezen.
- een systemisch perspectief kunnen hanteren

Reflecterende competenties
- kritisch reflecteren op de eigen beroepsopvatting en het professioneel functioneren als counselor
aanpassen.
- eigen stijl van werken ontwikkeld hebben.


De opleiding tot Master Counselor wordt opnieuw ingericht. Het is daarom nog niet mogelijk om je in te schrijven. Heb je interesse? Neem dan contact op via 0343 556343 of info@europeesinstituut.nl

De opleiding tot Master Counselor bestaat uit de Opleiding tot Master Coach en de Specialisatie Counseling. 

  • Effectief Communiceren en Effectief Functioneren
  • Individuele coaching & context
  • Counseling bij werkgerelateerde en persoonlijke problematiek

Theorieblok. Het theorieblok bestaat uit 6 collegedagen en 2 dagen begeleide intervisie. In het theorieblok komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod.
• Wegwijs in de DSM-IV
• Transactionele Analyse
• Omgaan met verlies en rouw
• Interventies en bemiddeling bij conflicten in werksituaties
• Motiverende gespreksvoering  
• De vitale werknemer 
• Werkstress, burnout en arbeidsreïntegratie

Aan het einde van deze colleges bent u in staat om aan te geven:
• hoe de DSM globaal is opgezet en op welke wijze u dit systeem kunt gebruiken;
• wat de belangrijkste kenmerken zijn van tenminste (werk)stress, verslaving, depressie, persoonlijkheidsproblematiek en angststoornissen en wanneer u moet doorverwijzen;
• waar verlieservaringen mee gepaard gaan en hoe een counselor daarmee kan omgaan;
• wat de hoofdkenmerken zijn van Transactionele Analyse en motiverende gespreksvoering en hoe ze bruikbaar zijn bij de begeleiding van cliënten.

Theorieopdracht: naar aanleiding van de theorie krijgt u verschillende opdrachten. Bij een aantal kunt u zelf de keuze maken welke uitwerking het best bij u past (het schrijven van leerverslagen, en casusopdrachten).

Praktijkblok. Het praktijkblok bestaat in totaal uit 4 weekends en 2 dagen.

De Specialisatie Counseling geeft u voldoende basis om als professioneel counselor te kunnen functioneren. We noemen een counselor competent als hij in staat is om op basis van kennis, vaardigheden en attitude, keuzes te maken uit diens handelingsrepertoire zodat de begeleiding van (groepen) cliënten adequaat wordt aangepakt conform zijn rol en verantwoordelijkheid. Dat vermogen wordt zichtbaar in het functioneren van de counselor, maar zeker ook in de gemaakte keuzes, de verantwoording daarvan en de (zelf)reflectie daarop. In de Specialisatie Counseling is deze omschrijving tot uitgangspunt genomen en op basis daarvan komen we tot het volgende einddoel:

Aan het eind van de Specialisatie Counseling heeft u in voldoende mate de attitude, kennis en vaardigheden ontwikkeld om als professioneel counselor te functioneren. Mede op basis van geïntegreerde kennis, gerichte praktijkoefening en gerichte feedback van anderen (trainer, groepsleden en cliënten) kent u de mogelijkheden en beperkingen van de counselor en kunt u cliënten met zowel persoonlijke als werkgerelateerde problematiek begeleiden op een wijze die aansluit bij hun eigen visie en kwaliteiten.

Praktijkopdracht: 10 counselingsgesprekken.
Supervisie: naast de trainingen volgt u supervisie onder leiding van een erkend supervisor.
U volgt daarnaast intervisie in een groepje van 4/5 studenten.    

De Opleiding tot Master Counselor wordt afgerond met een examengesprek.
Bij voldoende beoordeling ontvangt u het diploma Master Counselor.
U kunt een post HBO-erkenning van dit diploma aanvragen (tegen meerkosten).


CASUSPRESENTATIE
In de Opleiding tot Master Counselor presenteren studenten een casus aan medestudenten. Ze vertellen met name over hun begeleidingsplan: hoe brengen zij de problematiek in kaart en hoe ziet de begeleiding eruit? Onder begeleiding van de docent geven medestudenten vervolgens feedback op deze aanpak. Deze feedback wordt verwerkt in casusbeschrijvingen die worden beoordeeld door de docent.

Klik hier voor presentatie 1

Klik hier voor presentatie 2

DATA

De opleiding tot Master Counselor wordt opnieuw ingericht. Het is daarom nog niet mogelijk om je in te schrijven. Heb je interesse? Neem dan contact op via 0343 556343 of info@europeesinstituut.nl

 

 

Aan onze opleidingen is een groot aantal toonaangevende docenten en trainers verbonden. Allen zijn erkend opleider, supervisor of lid van invloedrijke, (inter-)nationale beroepsverenigingen. Tevens bezitten velen van hen een overheidsregistratie en zijn als consultant/coach werkzaam in non-profit en commerciële organisaties. Zij hebben hun sporen in de wetenschap en in de praktijk ruimschoots verdiend, en dragen met enthousiasme hun kennis en vaardigheden over tijdens de collegedagen en de trainingen. Hieronder treft u een korte persoonsbeschrijving aan van de trainers en docenten die aan onze opleidingen zijn verbonden.

Overzicht trainers en docenten die aan de Opleiding tot Master Coach zijn verbonden:


Trainers

    
Hilde Bolt

  Greet Koster-Korsmit 


Docenten

 

  • Mevr. drs. H. Bolt 

Studentenbegeleider

    Ronald Becker

 

De opleiding tot Master Counselor wordt opnieuw ingericht. Het is daarom nog niet mogelijk om je in te schrijven. Heb je interesse? Neem dan contact op via 0343 556343 of info@europeesinstituut.nl

Wie de Opleiding tot Master Counselor heeft gevolgd, kan als allround counselor aan de slag. Je bent in staat in kortdurende trajecten mensen met persoonlijke en werkgerelateerde problematiek optimaal te begeleiden. Het gaat dan om problematiek die te zwaar is voor de coach en te licht voor de psychotherapeut. Als professioneel counselor kun je deze problematiek systematisch in kaart brengen en op basis daarvan bepalen of verwijzing noodzakelijk is. Eventuele begeleiding is afgestemd op de (veranderings)visie en de mogelijkheden van de cliënt.

Afgestudeerde counselors vestigen zich zelfstandig met een eigen bureau voor training, begeleiding en advies. Zij richten zich zowel op particulieren als op bedrijven. Voor een aantal professies biedt de counseling verdieping en uitbreiding van de (begeleidings)mogelijkheden. Voorbeelden zijn HRM-managers, loopbaanbegeleiders, schoolcounselors en coaches. Anderen gaan binnen een bestaande werksituatie als bedrijfscounselor aan de slag.g.

Inspiratie
Klik op de titel om het artikel te downloaden:

De opleiding tot Master Counselor wordt opnieuw ingericht. Het is daarom nog niet mogelijk om je in te schrijven. Heb je interesse? Neem dan contact op via 0343 556343 of info@europeesinstituut.nl

Door beroepsverenigingen en belangenorganisaties wordt gewerkt aan het waarborgen van de kwaliteit van coaching en counseling. Het Europees Instituut is daarin gesprekspartner, vanuit de doelstelling een opleiding coaching en counseling aan te bieden die aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en diepgang voldoet.

Het Europees Instituut staat ingeschreven in het CRKBO-register (Centraal Kort Beroepsonderwijs). Dat betekent dat wij BTW-vrijgesteld onderwijs aanbieden.


De opleiding tot Master Counselor is een post-hbo opleiding.

LVPW – Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden
De LVPW is een onafhankelijke beroepsvereniging voor personen die werkzaam zijn binnen het psychosociale werkveld: binnen een organisatie, zelfstandig praktijk voerend dan wel als trainer. De LVPW is erkend door verschillende ziektekostenverzekeraars. De Opleiding tot Master Counselor is door de LVPW erkend als geaccrediteerde opleiding. Onder de leden van de LVPW bevinden zich oud-studenten van het Europees Instituut.

St!R

St!R ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid de kwaliteitstoetsing van coaching en supervisie als begeleidingsmethoden vast te stellen.
De opleiding tot Master Coach is erkend door St!r. Na afronding kunt u zich bij St!r laten registreren als Erkend Coach. Met uw registratie bij St!R heeft u een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk voor uw cliënten en opdrachtgevers. Kortom: meer zekerheid en vrijheid én ontdaan van elke twijfel in partijdigheid.

ABvC - Algemene Beroepsvereniging voor Counselling
Hoewel counseling in Nederland steeds meer bekendheid krijgt, is het voor velen een nog onbekend begrip. In Engeland en Amerika is het echter volledig geïntegreerd in de psychosociale hulpverlening. Om dit ook in Nederland te realiseren, heeft een aantal praktiserende counselors zich verenigd in de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling. De Opleiding tot Master Counselor is erkend door de ABvC. Aan het lidmaatschap stelt deze beroepsvereniging aanvullende eisen. Onder de leden van de ABvC bevinden zich oud-studenten van het Europees Instituut. Studenten die na 1 januari 2015 beginnen met deze studie, kunnen zich niet meer bij deze vereniging aanmelden.

LVSC
LVSC is een pro-actieve beroepsvereniging die zorgt voor verdere ontwikkeling van professioneel begeleiden.
Zij informeert en adviseert haar leden en belangstellenden via regiobijeenkomsten, congressen, workshops, haar vakblad en websites. Ook is LVSC een kenniscentrum en waarborgt zij kwaliteit met door het onderbrengen van het register van supervisoren, coaches en bijbehorende opleidingen in de ónafhankelijke stichting St!R.
LVSC is nationaal en internationaal federatief verenigd in NFBK en ANSE.

NOBCO – Nederlandse Orde van Beroepscoaches
De stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches, NOBCO, is de belangenorganisatie voor beroepscoaches en anderen bij wie coaching een belangrijk onderdeel van hun werk is.
Na het volgen van de Opleiding tot Master Coach aan het Europees Instituut kunt u zich aansluiten bij de NOBCO. Deze basis-aansluiting (Pre EIA) biedt toegang tot alle reguliere NOBCO-activiteiten en het intranet van de NOBCO-website. De basisaansluiting staat overigens open voor iedereen die beroepsmatig met coaching bezig is of wil zijn en kan dus ook al plaatsvinden voor afronding van uw opleiding. Wel dient iedere coach voor het einde van zijn tweede jaar van aansluiting door te stromen naar de tweede fase van de aansluiting (EIA niveau). Na het indienen van de aanvraag voor een EIA-niveau start de procedure waarmee getoetst wordt of de coach voldoet aan de criteria van het aangevraagde niveau. Uiteraard komen ook onze studenten voor een dergelijk aanvraag voor een EIA-niveau in aanmerking.

Onder de coaches die zich bij de NOBCO hebben aangesloten, is een groot aantal zich oud-studenten van het Europees Instituut die de aanvraagprocedure voor een EIA-niveau inmiddels met succes doorlopen hebben. www.nobco.nl

PHBO - Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland
De Opleiding tot Master Coach is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs (SPHBO) Nederland. Studenten die de opleiding met goed gevolg afronden, kunnen worden opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend getuigschrift SPHBO. CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) geeft de getuigschriften uit.

De SPHBO is een landelijke dienstverlenende organisatie op het gebied van Post-HBO-opleidingen. Doel van deze organisatie is door middel van kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan Post-HBO-opleidingen in Nederland. De door de SPHBO getoetste opleidingen krijgen het predikaat Registeropleiding. Het is een beschermd predicaat, dat alleen door de SPHBO kan worden verleend.

En tot slot: erkenning van binnenuit
Vanuit de visie van het Europees Instituut is ontwikkeling van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen essentieel. In onze opleidingen tot Coach of Counselor integreer je methodieken en technieken in je eigen unieke persoonlijkheid en weet je deze ook toe te passen. Daardoor kom je bij de ultieme vorm van erkenning: erkenning van jezelf, door jezelf.

De Opleiding tot Master Counselor wordt als open opleiding verzorgd op Landgoed de Horst in Driebergen.
Studenten die in het eerste jaar kiezen voor een avond-/weekenvariant kunnen de trainingsdagen volgen in o.a. Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Delft, Eindhoven, Antwerpen (bij voldoende interesse).

Leren in een inspirerende omgeving? Klik hier voor een impressie van Landgoed de Horst.

De natuurlijke omgeving van Landgoed de Horst: inspirerend en rustgevend
Leonne Tuithof, studente aan de Rijksuniversiteit Utrecht, deed in 2011 onderzoek naar het leren op locatie bij de Baak/ het Europees Instituut. Ze concludeert dat zowel klanten als programmamakers de volgende toegevoegde waarde ervaren en benoemen:
- waardevol om te leren buiten de werkomgeving;
- overnachting, eten en leercultuur;
- uitzicht op natuur en bewegen in de natuur.

De resultaten uit de interviews komen overeen met de bevindingen uit de literatuur. Hierin wordt aangegeven dat de natuur rustgevend is en een inspirerend effect heeft op de mens. (Dorte Martens & Nicole Bauwer 2010; Kune, 2002). Ook heeft het bewegen in de natuur een groot effect in de beleving van de klanten. Zo geven klanten aan dat het een middel is om te ontspannen, te relativeren en dat zij diepere gesprekken hebben doordat ze vrij kunnen praten. Daarnaast geven zij aan dat beweging als onderdeel van een training, een extra beleving geeft. Het is echter wel duidelijk dat er alleen sprake moet zijn van beweging indien het toegevoegde waarde geeft.

Landgoed de Horst
de Horst 1
3971 KR DRIEBERGEN

Tel: 0343 – 556 343
Fax: 0343 – 556 026
info@europeesinstituut.nl

De studiekosten van de Opleiding tot Master Counselor zijn in 2015 als volgt opgebouwd (de bedragen zijn BTW vrijgesteld):

1e jaar
Leergang Coaching Basics
Standaard tarief    : € 5.488,-- (wanneer de werkgever de opleiding (gedeeltelijk) betaalt)
Gereduceerd tarief: € 4.525,-- (voor particulieren en ZZP-ers)

Het studiegeld is inclusief de colleges, de trainingen, begeleiding van de praktijkuren, toegang digitale leeromgeving, toetsing, lunches, koffie en thee tijdens de collegedagen, overnachting, ontbijt, lunch, diner, koffie en thee tijdens de trainingsweekenden.

Niet inbegrepen is het bedrag per module voor de eventuele aanschaf van studieboeken, ca  € 150,00 per module.

2e jaar
De kosten voor het tweede jaar van de opleiding tot Master Coach, bestaande uit de modules Individuele Coaching & Counseling en Coaching & -counseling in context bedragen excl. facultatieve overnachting:
Standaard tarief : € 5.724,-
Gereduceerd tarief *: € 4.772,-

Standaard tarief inclusief 3 overnachtingen : € 5.955,--
Gereduceerd tarief* inclusief 3 overnachtingen: € 5.000,--

* voor particulieren en zzp-ers

In dit bedrag is 18 uur supervisie inbegrepen.
Niet inbegrepen is het bedrag per module voor de eventuele aanschaf van studieboeken,ca € 150,00 per module.

3e jaar
De studiekosten voor het derde jaar van de opleiding tot Master Counselor (zijnde de Specialisatie Counseling) in 2015 bedragen:
Standaard tarief: € 5.726,- exclusief facultatieve overnachtingen (€ 6.034,- incl 4 overnachtingen).
Gereduceerd tarief: € 4.772,- exclusief facultatieve overnachtingen (5.080,-- incl 4 overnachtingen).

In dit bedrag is 8 uur supervisie inbegrepen.
Niet inbegrepen is het bedrag per module voor de eventuele aanschaf van studieboeken, ca € 150,00 per module.

Afstuderen
Praktijkexamen en diplomering: € 695,00

Het examengesprek wordt gevoerd door een examinator en een gecommitteerde. Dit gesprek vindt plaats nadat de modules, de praktijkopdracht, de supervisie en de eindopdracht zijn voltooid. Het gesprek gaat over de tien counselingsgesprekken (plus evt 40 coachingsgesprekken wanneer je ook wilt afstuderen als Master Coach) en de eindopdracht.

INSCHRIJVEN
De opleiding tot Master Counselor wordt opnieuw ingericht. Het is daarom nog niet mogelijk om je in te schrijven. Heb je interesse? Neem dan contact op via 0343 556343 of info@europeesinstituut.nl


Voorwaarden aftrek studiekosten
Studiekosten of andere scholingsuitgaven in het kader van uw studie aan het Europees Instituut kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken bij uw belastingaangifte.
Het gaat (vanzelfsprekend) uitsluitend om kosten die u niet al van uw werkgever of anderszins vergoed krijgt.
Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst. nl / particulier / aangifte / aftrekposten.

Opleidingsgarantie
Onzekerheid over het behoud van uw baan (en bijbehorend inkomen) doet u misschien twijfelen: kan ik het me wel permitteren om met een coachopleiding van start te gaan? Het Europees Instituut biedt daarom in 2012 en 2013 een substantiële financiële tegemoetkoming aan studenten die in september 2012 met de Leergang Coaching Basics (tevens het eerste leerjaar van de opleiding tot Master Coach) van start gaan en in de loop van dit jaar buiten hun schuld terug moeten vallen op een werkloosheidsuitkering of de bijstand. Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden.

Ben je geïnteresseerd in een in company of maatwerk-traject rond de Opleiding tot Master Counselor/Specialisatie Counseling voor meerdere mensen in jouw organisatie? We verkennen graag samen met jou de mogelijkheden.

Wil je meer weten over de maatwerkmogelijkheden? Neem dan contact op via telefoon 0343 556343 of door te mailen naar info@europeesinstituut.nl.

Coachen iets voor jou?

Coaching Basics/Master Coach

OPEN DAG: 30 mei 2015
Lees meer

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over de kennismakingsbijeenkomsten, neem dan contact met ons op.

0343-556343

Contactgegevens

Coaching-Counseling

Meesterschap

Kunst van Leven

Disclaimer | Algemene voorwaarden | Colofon | ® 2006-2013 Europees Instituut |